halvsvensk

Skogsbränder | Bushfires

2015-02-14
 

Skogsbränder

2015-02-14

Bushfires

2015-02-14
 
 

Vissa länder har jordbävningar, laviner eller vulkaner. Australien har skogsbränder. När skogar och gräsmarker växer, ackumuleras bränsle i skogen. Sedan i varmt och torrt väder är varje brand som startar svår att kontrollera.

Some countries have earthquakes, avalanches or volcanoes. Australia has bushfires. As its forests and bushland grow, fuel is added to the forest floor. Then in hot, dry weather, any fire that starts is difficult to control.

 
Bush fire at Captain Creek central Queensland Australia
 

Skogsbränder var vanliga i Australien långt innan människor var här. Några av träden främjar eld, och vissa behöver även eld för att reproducera. Aborigines lärde sig att starta bränder regelbundet och att kontrollera dem. Detta hjälpte dem att jaga och att säkert leva av jorden. Moderna Australier göra detsamma. Vi använder kontrollerade bränder för att minska mängden av torrt bränsle på marken, så att en oplanerad brand aldrig blir för svår.

Bushfires were a part of Australia long before people were here. Some of the trees here promote fire, and some even need fire to reproduce. Indigenous Australians learned to start fires regularly and to control them. This helped them to hunt and to safely live on the land. Modern Australians do the same. We use controlled burn-offs to reduce the amount of dry fuel in the land, so that an unplanned fire never becomes too severe.

 
 

De stora städerna är säkrade mot brand, utom i utkanterna. Men om du bor på landet, behöver du en brand plan. Du kanske måste såga ner träd nära ditt hus, ha ett vatten förråd i närheten, och bränna några områden när brandrisken är liten. Om en brand inträffar, kanske din plan är att köra till säkerhet, eller att försvara ditt hem, eller att bo i en speciell bunker.

The major cities are safe from fire, except at their far edges. But if you live in the countryside, you need a fire plan. You might cut down any trees close to your house, store emergency water nearby, and pre-burn some areas when the weather is safe. If a fire comes, your plan might be to drive to safety, or to defend your home, or to stay in a special bunker.

 
 

Till skillnad från de svenska skogarna, är australiska skogar anpassade till brand. Utbrända träd återhämtar sig, och askan blir gödsel för ny tillväxt. Förebygga skogsbränder i Australien är omöjligt. Istället försöker vi att förbereda skogen för att se till att bränderna bli små, så att de förorsakar minsta möjliga skada.

Unlike Swedish forests, Australian forests are adapted to fire. Burnt out trees recover, and the ash becomes fertiliser for new growth. Preventing forest fires in Australia is impossible. Instead, we try to manage forests to make sure that all fires are small, and that any damage is minimal.